POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców-osób fizycznych jest MRT Philosophy Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Traktorowej 126 lok 501, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000464699, NIP: 9471982421, REGON: 101617662. Kontakt z Administratorem jest również możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: marketing@realdevelopment.pl

WYMÓG PODANIA I KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
a. imię
b. adres poczty elektronicznej,
3. Podanie danych osobowych określonych w pkt 2 nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie Usług, zwanej dalej „Umową”. Jeżeli Usługobiorca nie poda tych danych, wówczas nie dojdzie do zawarcia Umowy.
4. W czasie obowiązywania Umowy, Administrator może wejść w posiadanie innych danych Usługobiorcy, np. numeru IP, którym posługuje się Usługobiorca lub dot. korzystania przez Usługobiorcę z określonej sieci teleinformatycznej, oprogramowania lub urządzeń końcowych, jak również sposobu korzystania z witryny internetowej Administratora.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5. Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców w następujących celach:
a. zawarcie i wykonanie łączącej strony Umowy, w szczególności zapewnienie należytej jakości usług i rozpatrywanie reklamacji,
b. dochodzenie roszczeń i obrona przeciwko nim,
c. wykrywanie i zapobieganie nadużyciom,
d. marketing bezpośredni,
e. tworzenie analiz i statystyk, na potrzeby własne Administratora, w szczególności raportowanie, badania marketingowe i rynkowe, planowanie rozwoju usług, badanie preferencji i zachowań Usługobiorców, na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora,
f. określonych w pkt 5e i f po ustaniu Umowy – za zgodą Usługobiorcy,
g. przekazania osobom trzecim – za zgodą Usługobiorcy, w zakresie i celu objętym tą zgodą.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

6. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Usługobiorców w celu określonym:
a. w pkt 5a – stanowi art. 6 ust. 1 b RODO (wykonanie Umowy),
b. w pkt 5b – stanowi art. 6 ust. 1 c RODO (obowiązek prawny),
c. w pkt 5c-f – stanowi art. 6 ust. 1 f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),
d. w pkt 5g i h – stanowi art. 6 ust. 1 a RODO (zgoda Usługobiorcy).

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

7. Administrator będzie przechowywał dane osobowe przetwarzane w celu określonym:
a. w pkt 5a – przez czas trwania Umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,
b. w pkt 5b – przez czas, w którym nakazują to Administratorowi przepisy prawa,
c. w pkt 5c i d – do momentu przedawnienia się roszczeń wynikających z Umowy,
d. w pkt 5e i f – przez czas trwania Umowy,
e. w pkt 5g i h – do momentu odwołania zgody przez Usługobiorcę.
8. Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Administrator może przetwarzać tylko te dane osobowe Usługobiorców, które są:
a. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
b. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora – za zgodą Usługobiorcy,
c. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
d. dopuszczone do przetwarzania na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub umowy.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

9. Administrator nie przekazuje danych osobowych Usługobiorców osobom trzecim, chyba że uzyska na to uprzednią, wyraźną zgodę Usługobiorcy lub jeżeli prawo lub obowiązek przekazania tych danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
10. Administrator powierza dane osobowe Usługobiorców następującym podmiotom przetwarzającym:
a. świadczącym w imieniu Administratora usługi marketingowe i reklamowe,
b. obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora,
c. świadczącym Administratorowi usługi pocztowe, kurierskie, płatnicze, audytorskie, pomoc prawną i księgową.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

11. Dane osobowe Usługobiorców nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

PRAWA USŁUGOBIORCÓW

12. Usługobiorcy przysługują następujące uprawnienia:
a. prawo żądania dostępu do swoich danych tj. uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące,
b. prawo do sprostowania danych tj. żądania sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe,
c. prawo żądania usunięcia jego danych osobowych,
d. prawo żądania ograniczenia jego danych osobowych,
e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f. prawo do przenoszenia danych.
13. Zakres każdego z uprawnień określonych w pkt 12 oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
14. Usługobiorca może skorzystać z uprawnień określonych w pkt 12, kontaktując się z Administratorem pisemnie lub wysyłając wniosek na adres poczty elektronicznej podany w pkt 1.

PRAWO COFNIĘCIA ZGODY

15. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy odbywa się na podstawie jego zgody, Usługobiorca ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.

PROFILOWANIE

16. W celach określonych w pkt 5c-f Administrator może dokonywać zautomatyzowanej analizy danych Usługobiorców i opracowania przewidywań na temat ich preferencji lub przyszłych zachowań. Profilowanie może w szczególności służyć do analiz i prognoz osobistych preferencji lub zainteresowań Usługobiorców. Takie działanie Usługodawcy nie będzie wywoływało w stosunku do Usługobiorców żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływało na ich sytuację.

PLIKI COOKIES

17. W celach określonych w pkt 5c-f Administrator może stosować tzw. pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe, umieszczane na urządzeniu końcowym Usługobiorcy, w oparciu o które gromadzone są informacje, które pozwalają w szczególności zidentyfikować urządzenie końcowe Usługobiorcy, jego numer IP i stosowaną przez Usługobiorcę przeglądarkę.
18. Usługobiorca może tak ustawić swoją przeglądarkę, dzięki odpowiednim, dostępnym w niej opcjom, aby wyłączyć automatyczną instalację cookies, uniemożliwić ich stosowanie lub usunąć je ze swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie obsługi cookies może utrudnić, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z Usług. Procedura obsługi plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki.
19. Pliki cookies dzielą się na:
a. tymczasowe (sesyjne) – pliki tymczasowo znajdujące się w pamięci przeglądarki, które pozostają w niej do momentu zakończenia sesji,
b. stałe – pliki pozostające w pamięci przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez Usługobiorcę ustawienia przeglądarki,
c. własne – pliki zarządzane przez Administratora,
d. zewnętrzne – pliki zarządzane przez osoby trzecie,
e. konfiguracyjne – pliki związane z poruszaniem się po stronach serwisu internetowego Administratora, zwanego dalej „Serwisem” i zapewniające prawidłową po nim nawigację. Pozwalają w szczególności śledzić wybory dokonane przez Usługobiorcę (wybór języka, rozmiar używanej czcionki), rozpoznać komputer lub urządzenie mobilne, z którego korzysta Usługobiorca i zarządzać sesją przeglądania,
f. niezbędne – pliki, bez których korzystanie z Serwisu jest niemożliwe,
g. analityczne – pliki wykorzystywane w celach statystycznych i analitycznych,
h. reklamowe – pliki wykorzystywane w celach reklamowych np. w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam.
20. W Serwisie stosowane są pliki cookies wymienione w pkt. 23. Wykaz Cookies

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

21. Usługobiorca ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

ZABEZPIECZNIE DANYCH OSOBOWYCH USŁUGOBIORCÓW

22. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mające na celu ochronę danych osobowych Usługobiorców przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Prawa dostępu do danych osobowych Usługobiorców zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych.

23. WYKAZ COOKIES

Mrtp.pl – cookie własne

NazwaTypRodzajDane, które gromadziFunkcje
ci_sessionStałeKonfiguracyjneAdres IP, losowy unikalny identyfikator przeglądarki, identyfikator wersji przeglądarkiUmożliwia prawidłowe działanie serwisu.
zapiszsie_session StałeKonfiguracyjneAdres IP, losowy unikalny identyfikator przeglądarki, identyfikator wersji przeglądarkiUmożliwia prawidłowe działanie serwisu.
PHPSESSIDSesyjneZmienne Umożliwia prawidłowe działanie serwisu.
pll_languageStałeKonfiguracyjneInformacje o wersji językowejUmożliwia prawidłowe działanie serwisu.
filtrOpen StałeKonfiguracyjneWartość numeryczna Informacja, czy panel filtrów w aplikacji jest widoczny czy ukryty.
     
cookieStałeKonfiguracyjneWartość numerycznaInformacja, czy zostało wyświetlone okienko z informacją o ciasteczkach.

Mrtp.pl – cookie zewnętrzne:

NazwaTypRodzajŹródłoZasady stosowania
_gat_gtag_UA_*StałeAnalitycznyGoogle AnalyticsPlik używany jest do kontrolowania liczby odpytań przeglądarki użytkownika do serwera.
_gaStałeAnalitycznyGoogle AnalyticsPlik używany jest do rozróżniania użytkowników.
_gidStałeAnalitycznyGoogle AnalyticsPlik używany jest do rozróżniania użytkowników.